กำหนดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครของแต่ละรอบการรับ และสมัครออนไลน์ ที่ http://regservice.buu.ac.th

 ข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCAS 2564 

ช่วงเวลาการรับสมัคร
 รอบ 1 Portfolio 5-19 มกราคม 2564
 รอบ 2 โควตา 1 มีนาคม – 21 เมษายน 2564
 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน 7 – 15 พฤษภาคม 2564
 รอบ 4 Admission 3 – 9 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม…