รศ.ดร.วิเชียร ชาลี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.วิเชียร ชาลี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในหัวข้อ “กรณีศึกษาโครสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในสภาวะแวดล้อมทางทะเล” ให้กับ นายช่าง วิศวกร และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งจัดโดย สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี